สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์และหน่วยงานย่อยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและนวัตกรรมการศึกษา ให้เป็นองค์กรที่มีรูปแบบการบริหารที่ทันสมัยและคล่องตัว สามารถส่งเสริมและพลักดันให้มหาวิทยาลัยบรรลุพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต และยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 ต่อไป

Innovative Learning Institute, University of Phayao (UPILI)

clm.up.ac.th

Innovative Learning Institute, University of Phayao (UPILI)

Subscribe

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

TitleCategoriesLink
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, Download
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, Download
[65] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, Download